PFRON DOFINANSUJE POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PFRON DOFINANSUJE POTRZEBY  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PFRON DOFINANSUJE POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Są pieniądze na rehabilitację i rozwój zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami. Decyzją Rady Powiatu w Krakowie, dofinansowanie ze środków PFRON otrzymać mogą osoby z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do rozdysponowania jest blisko 2 mln złotych.

Likwidacja barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, usługi tłumacza języka migowego czy dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych to tylko niektóre cele na jakie przeznaczyć można środki z funduszu. Jak deklarują twórcy uchwały, we wniosku można także wskazać indywidualne potrzeby na jakie osoby z niepełnosprawnościami chciałyby otrzymać pieniądze. W przypadku turnusów rehabilitacyjnych, pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne. Większe szanse na pieniądze z funduszu mają także osoby do 16 roku życia lub uczące się przed ukończeniem 24 lat oraz osoby niepracujące. Istotna przy rozdysponowaniu świadczeń jest także wysokość miesięcznych dochodów przypadająca na poszczególnych członków gospodarstwa domowego. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON. Stosowne wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (PCPR). Druki wniosków oraz szczegółowe informacje o koniecznych załącznikach są dostępne na stronie internetowej PCPR w Krakowie: pcpr.powiat.krakow.pl
Janina Lasoń
– Radna Powiatu Krakowskiego

Close