INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2017R

INWESTYCJE NA DROGACH  POWIATOWYCH W 2017R

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2017R

Powiat krakowski obejmuje 17 gmin miejsko – wiejskich i wiejskich usytuowanych wokół Krakowa, przez które przebiega około 670 km dróg powiatowych z 90 obiektami mostowymi. Drogi te wymagają regularnych remontów, bieżących napraw i utrzymania oraz wykonania szeregu inwestycji w celu poprawy parametrów jezdni i bezpieczeństwa.
Stan dróg z roku na rok jest coraz lepszy, a na terenie miast i gmin, które realizują sukcesywnie inwestycje drogowe, wspólnie z powiatem
w ramach tak zwanych Inicjatyw Samorządowych (IS) ich stan jest zdecydowanie najlepszy. Jednakże są jeszcze miejsca, gdzie nawierzchnie dróg są w bardzo złym stanie.
Poprawia się również kwestia bezpieczeństwa pieszych przy drogach powiatowych. Powstają wzdłuż dróg nowe chodniki. Dodatkowo trwają prace przygotowawcze pod infrastrukturę drogową dla rowerzystów. Są projektowane ciągi rowerowe
i pieszo – rowerowe do realizacji w latach następnych.
Inwestycje drogowe będą współfinansowane przez Gminy w ramach Inicjatyw Samorządowych (IS) oraz dzięki pozyskanym dotacjom z następujących programów: Narodowy Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Subregionalny Program Rozwoju (SPR) oraz rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury.
Wydatki majątkowe na inwestycje planowane do wykonania w 2017r. wynoszą około 23 mln. Kwota ta nie obejmuje wszystkich dotacji z gmin oraz z programów pomocowych jak PROW, ZIT, SPR. Również nie obejmuje wykupów gruntów.
Kwotę w wysokości  ok. 10 mln zł. przeznaczono na realizację zadań bieżących drogowych na terenie całego powiatu krakowskiego jak: roboty naprawczo – konserwacyjne tj. między innymi poprawa złego stanu poboczy, remonty cząstkowe, remonty bieżące rowów odwadniających i przepustów w obrębie pasa drogowego, zabudowa nowych barier energochłonnych, utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatu krakowskiego, utrzymanie oznakowania pionowego oraz dostawa znaków drogowych, remonty chodników, sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych, przygotowanie projektów organizacji ruchu na potrzeby własne oraz działań bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Alicja Wójcik
Radna i Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego

Close