CORAZ MNIEJ AZBESTU W GMINIE KRZESZOWICE

CORAZ MNIEJ AZBESTU W GMINIE KRZESZOWICE

CORAZ MNIEJ AZBESTU W GMINIE KRZESZOWICE

Już od kilku lat sukcesywnie, dzięki wsparciu ze strony gminy Krzeszowice, właściciele nieruchomości z terenu Gminy pozbywają się azbestu ze swoich posesji.
W latach 2012 – I kw. 2017 gmina Krzeszowice brała udział w Projekcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Przewidywał on udział finansowy Gminy wynoszący 15%, przy 85% zaangażowaniu finansowym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszu Szwajcarskiego, który jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce. W okresie trwania Projektu, na terenie naszej Gminy, dokonano demontażu 242 pokryć dachowych zawierających azbest
w łącznej ilości 735,7 ton oraz odebrano 947,3 ton tzw. „gruzu azbestowego” z 345 nieruchomości. Daje to łączną ilość 587 odbiorców programu, którym udało się skorzystać z pomocy przewidzianej w Projekcie.
Miniony rok trwania Projektu był nadzwyczaj efektywny. Za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej w roku 2016, wykonano 112 demontaży azbestowych poszyć dachowych, o całkowitej masie 373,4 ton oraz odebrano odpady azbestowe zalegające na 221 posesjach w ilości 620,9 ton. Koszt jaki poniosła Gmina z tego tytułu to 65.832,14 zł, natomiast wysokość dotacji z Funduszu Szwajcarskiego wyniosła łącznie 373.048,83 zł.
Wacław Gregorczyk

Close